Medisch tuchtrecht

Medisch Tuchtrecht

In het geval naar uw oordeel een fout is gemaakt bij uw medische behandeling, dan kunt u tegen uw arts een klacht indienen bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Een tuchtklacht kan worden ingediend tegen medici met een BIG-registratie. Het gaan dan (onder meer) om de volgende hulpverleners: artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

In het tuchtcollege zitten altijd vakgenoten van degene tegen wie u klaagt. Indien u een klacht heeft over een neuroloog, dan wordt de klacht behandeld door een college met daarin ook een (of meer) neurolo(o)g(en).

Het is belangrijk om te weten dat het medisch tuchtcollege geen uitspraak doet over eventuele schadevergoeding. Het tuchtcollege kan de medicus wel een waarschuwing, een berisping of een geldboete opleggen. Daarnaast kan een tijdelijk of blijvend verbod op het uitoefenen van zijn beroep worden opgelegd.

Hoe dient u een klacht in?

U dient de klacht zelf in of laat dat door iemand anders doen, bijvoorbeeld door een familielid, rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat. U dient een klacht in bij het regionaal tuchtcollege dat gevestigd is in de regio waar de aangeklaagde woont. U doet dat via het klaagschriftformulier of per brief. U schrijft de klacht in de Nederlandse taal. Waarover u klaagt moet niet langer dan 10 jaar geleden zijn gebeurd. U vermeldt in ieder geval:

  • Uw naam, voornamen en adres.
  • De functie van de aangeklaagde.
  • De naam, het werkadres en voor zover bekend het woonadres van de aangeklaagde.
  • Uw klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en verdere omstandigheden.
  • Uw handtekening.

Als u de patiënt bent en u laat zich vertegenwoordigen door iemand anders, dan moet u hem of haar schriftelijk machtigen. Als u een klacht indient over de behandeling van een patiënt en niet gemachtigd bent door de patiënt, dan dient u bovendien in het klaagschrift te vermelden:

  • Naam, adres en geboortedatum van de patiënt.
  • De reden waarom patiënt zelf geen klacht indient.
  • Welke relatie u heeft met de patiënt.
  • Het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten